Vergoedingen en het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Kijk op deze pagina voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 

De bekostiging van de ggz

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

Het zorgprestatiemodel

Er is vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting, waar Psychologenpraktijk Doorwerth onder valt, zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:

 

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt (intake).
  • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken. Hieronder vallen ook mailcontacten of contact via de ClientenLogin omgeving
  • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.
  • Reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.
  • Groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt. Er zijn standaard tarieven voor verschillende beroepsgroepen, de duur van het consult, alsook voor verschillende soorten consulten. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. De indirecte tijd wordt niet meer apart genoteerd. Er is in de tarieven een soort gemiddelde ‘administratie-tijd’ meegenomen.

 

Wat merkt u er als cliënt van?

De zorg die u krijgt verandert niet. U zal veel vaker op het overzicht van uw verzekeraar een nota van uw behandelaar zien. Uw eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden. U krijgt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

 

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar.

 

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijken worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de (voormalige) generalistische basis GGZ behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde GGZ.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst genaamd HoNOS+ gebruikt. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ vragenlijst bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Goed om te weten

Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.

De duur van het consult bepaalt het tarief. Zorgaanbieders mogen uitgaan van de geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Er worden bij ons consulten van 45 minuten ingepland (intakegesprekken kunnen voor 45 of 60 minuten worden ingepland). Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten ten opzichte van de geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van de realisatie (dit geldt zowel naar boven als naar beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen.

Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Heeft u nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan ons of uw zorgverzekeraar.
(bron: De nieuwe bekostiging van de ggz: zorgprestatiemodel GGZ&FZ).

 

Overzicht gecontracteerde zorg 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de gecontracteerde zorg per behandelaar, indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben is de behandeling gewoon mogelijk. De factuur wordt in dat geval rechtstreeks naar u gestuurd en u kunt deze indienen bij u behandelaar. Het verschilt erg per verzekeraar en per pakket hoeveel u vervolgens weer vergoedt krijgt van uw verzekeraar. We raden u erg aan om hierover eerst contact op te nemen met uw verzekeraar.

  • Evelien Kooijmans heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars; Achmea, CZ, DSW, Menzis, ONVZ, ASR, OWM, Stad holland, VGZ, Zorg en zekerheid
  • Fons Rutten heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars; Achmea, CZ, DSW, Menzis, ONVZ, ASR, OWM, Stad holland, VGZ, Zorg en zekerheid en de Friesland
  • Liesbeth Rutten heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars; Achmea, DSW, VGZ, Menzis, ONVZ, ASR, OWM, Stad holland, VGZ, Zorg en zekerheid

W.A. Scholtenlaan 122
6865VZ Doorwerth
E-mail: praktijk@psydo.nl
Tel.: 026 3392920
Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00.

Heeft u vragen?